Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

luxembourg.lu   guichet.lu   gouvernement.lu   Andere Seiten

4 - 12 Jahre
13 - 18 Jahre
cours-en-parentalite
Prestataire
Eltereschoul | Eltereforum Bettembourg
Intervenant de l’activité
Michael Carvalho Pinto
Fonction de l’intervenant
Pédagogue
Coût de l’activité
Gratuit

TEILEN

DigiWorld – Sozial Medien duerch de Brell vun eise Kanner (LU)

LU

D’DigiWorld-Formatioun féiert eis duerch d’Welt vun de sozialen Netzwierker an erkläert wéi se vu jonke Leit gesi ginn. Mir wäerten och verstoe wéi d’Zilpublikum SnapChat, TikTok, Instagram, YouTube, … all Dag benotzt. Ausserdeem gesi mir aktuell Trends déi geféierlech sinn an anerer déi der Famill interessant Infoe brengen. Schlussendlech, probéiere mir erauszefannen, wéi eng Roll d’Elteren am digitale Liewe vun hire Kanner spille kënnen. Eng Formatioun mat Basistheorie a räich u praktesche Beispiller!

Den Owend ass op franséisch. D’Froen kennen awer op lëtzebuergesch gestallt ginn.

FR

La formation DigiWorld nous guide dans l’univers des réseaux sociaux et explique comment ceux-ci sont perçus par les jeunes. On comprendra également comment le public-cible utilise SnapChat, TikTok, Instagram, YouTube, … au quotidien, ainsi que des tendances actuelles qui peuvent être dangereuses et d’autres intéressantes à faire en famille. Finalement, on verra quel rôle les parents peuvent jouer dans la vie numérique de leur enfant. Une formation dotée de théorie basique et riche en cas de figures pratiques !

DE

Der DigiWorld Themenabend führt uns durch die Welt der sozialen Netzwerke und erklärt, wie diese von jungen Menschen wahrgenommen werden. Wir werden auch verstehen, wie die Zielgruppe SnapChat, TikTok, Instagram, YouTube, … im Alltag nutzt, sowie aktuelle Trends, die möglicherweise gefährlich sind, und andere, die interessant sind und mit der Familie ausprobiert werden können. Schließlich werden wir sehen, welche Rolle die Eltern im digitalen Leben ihrer Kinder spielen können. Ein Kurs, der mit grundlegender Theorie ausgestattet und reich an praktischen Fallbeispielen ist!

EN

The DigiWorld course guides us through the world of social networks and explains how they are perceived by young people. We will also learn how the target population uses SnapChat, TikTok, Instagram, YouTube, etc. on a daily basis, as well as current trends that can be dangerous and other interesting practices that can be enjoyed by the whole family. Finally, we’ll look at the role parents can play in their child’s digital life. A course packed with basic theory and a wealth of practical examples!

 

Kontaktpersoun Eltereschoul :

Ana Luisa Carrilho

Tel: +352 59 59 59 -52/ 691 001 173

ul.ssalhcsrennak@ohlirrac.asiulanA

 

Kontaktpersoun Eltereforum :

Claire Rodesch/Tanja Schmit

Eltereforum Beetebuerg

ul.nem@gruobmetteb.muroferetlE

 

Adresse vun der Aktivitéit :

13, rue du Nord

L-3261 Bettembourg