Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

luxembourg.lu   guichet.lu   gouvernement.lu   Autres sites

4 - 12 ans
Soirées thématiques et conférences
Familljen-Center

MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction – Stressbewältigung durch Achtsamkeit (DE)

Organisateur: Familljen-Center  
4 - 12 ans
Soirées thématiques et conférences
Familljen-Center

MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction – Stressbewältigung durch Achtsamkeit (DE)

Organisateur: Familljen-Center  
4 - 12 ans
Soirées thématiques et conférences
Familljen-Center

MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction – Stressbewältigung durch Achtsamkeit (DE)

Organisateur: Familljen-Center  
4 - 12 ans
Soirées thématiques et conférences
Familljen-Center

MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction – Stressbewältigung durch Achtsamkeit (DE)

Organisateur: Familljen-Center  
4 - 12 ans
Soirées thématiques et conférences
Familljen-Center

MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction – Stressbewältigung durch Achtsamkeit (DE)

Organisateur: Familljen-Center  
4 - 12 ans
Rencontre parents
Eltereforum Bettembourg

Elterecafé (LU/FR/DE/ENG)

Organisateur: Eltereforum  
4 - 12 ans
Activité parents-enfants
ErwuesseBildung

Alltag mit stoischen Weisheiten (DE)

Organisateur: ErwuesseBildung  
4 - 12 ans
Campagnes et informations
Mondercange

Eltereschoul Dobaussen : Op der Spillplaz – Monnerech (LU/DE/FR/…)

Organisateur: Eltereschoul  
4 - 12 ans
Rencontre parents
Eltereforum Niederanven

Elterecafé (LU/FR/DE/ANG)

Organisateur: Eltereforum  
4 - 12 ans
Soirées thématiques et conférences

Webinaire : Mon corps et moi! En route vers l’adolescence (FR)

Organisateur: Eltereschoul  
4 - 12 ans
Soirées thématiques et conférences
Familljen-Center

MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction – Stressbewältigung durch Achtsamkeit (DE)

Organisateur: Familljen-Center  
4 - 12 ans
Activité parents-enfants
ErwuesseBildung

Alltag mit stoischen Weisheiten (DE)

Organisateur: ErwuesseBildung  
4 - 12 ans
Soirées thématiques et conférences
Auberge de la Jeunesse

Bringe in Bewegung, was Dich bewegt … (DE)

Organisateur: Familljen-Center  
4 - 12 ans
Soirées thématiques et conférences
Eltereforum Marnach

Kinder und Jugendliche im Internet – Eine Herausforderung für Eltern (DE)

Organisateur: BeeSecure  
4 - 12 ans
Activité parents-enfants
ErwuesseBildung

Meditatiivt Zeechnen (LU/FR/DE/ANG/…)

Organisateur: ErwuesseBildung  
4 - 12 ans
Activité parents-enfants
Naturpark Our

“Mam Robi duerch de Bësch” – Sentier de découverte Parc Housen (LU/DE/FR,ENG,…)

Organisateur: Eltereforum  
4 - 12 ans
Campagnes et informations
Grevenmacher - Aire de jeux Laangwiss

Eltereschoul Dobaussen : Op der Spillplaz – Grevenmacher (LU/DE/FR/…)

Organisateur: Eltereschoul  
4 - 12 ans
Activité parents-enfants
Eltereforum Niederanven

Ouschter Eer fierwen (LU, DE, FR, ENG,…)

Organisateur: Eltereforum  
4 - 12 ans
Activité parents-enfants
Eltereforum Marnach

Ouschter Eer fierwen (LU, DE, FR, ENG,…)

Organisateur: Eltereforum  
4 - 12 ans
Rencontre parents
Eltereforum Niederanven

Pappe-Kanner Moiesdësch (LU, DE, FR, ENG,…)

Organisateur: Eltereforum  
4 - 12 ans
Activité parents-enfants
Ciné Le Paris Bettembourg

Eltereforum goes cinema (LU)

Organisateur: Eltereforum  
4 - 12 ans
Rencontre parents
Eltereforum Marnach

Elterecafé (LU/FR/DE/ENG)

Organisateur: Eltereforum  
4 - 12 ans
Soirées thématiques et conférences
Familljen-Center

À la redécouverte de soi : rebondir, bien vivre « l’après » (FR)

Organisateur: Familljen-Center  
4 - 12 ans
Rencontre parents
Eltereforum Bettembourg

Elterecafé (LU/FR/DE/ENG)

Organisateur: Eltereforum  
4 - 12 ans
Soirées thématiques et conférences
Familljen-Center

MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction – Stressbewältigung durch Achtsamkeit (DE)

Organisateur: Familljen-Center  
4 - 12 ans
Soirées thématiques et conférences

Webinaire : Regard sur les besoins émotionnels des enfants (LU/FR)

Organisateur: Eltereschoul  
4 - 12 ans
Campagnes et informations
Dudelange - Place du marché

Eltereschoul Dobaussen : Mam Bus um Moart (LU/DE/FR/…)

Organisateur: Eltereschoul  
4 - 12 ans
Cours en parentalité
Eltereforum Niederanven

Familiengruppe “Musikalisch und künstlerisch in Bindung” (DE)

Organisateur: AFP-Solidarité Famille  
4 - 12 ans
Activité parents-enfants
Eltereforum Bettembourg

Premier secours pour enfants (FR)

Organisateur: Initiativ Liewensufank  
4 - 12 ans
Soirées thématiques et conférences
Familljen-Center

MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction – Stressbewältigung durch Achtsamkeit (DE)

Organisateur: Familljen-Center  
4 - 12 ans
Soirées thématiques et conférences
Familljen-Center

Däerf et mir gudd goen wann et him/hir schlecht geet ? (LU)

Organisateur: Familljen-Center  
4 - 12 ans
Rencontre parents
Eltereforum Bettembourg

Elterecafé (LU/FR/DE/ENG)

Organisateur: Eltereforum  
4 - 12 ans
Campagnes et informations
Mondercange

Eltereschoul Dobaussen : Op der Spillplaz – Monnerech (LU/DE/FR/…)

Organisateur: Eltereschoul  
4 - 12 ans
Soirées thématiques et conférences
Familljen-Center

MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction – Stressbewältigung durch Achtsamkeit (DE)

Organisateur: Familljen-Center  
4 - 12 ans
Campagnes et informations
Belvaux - Kannercampus Belval

Eltereschoul Dobaussen : Op der Spillplaz – Belval (LU/DE/FR/…)

Organisateur: Eltereschoul  
4 - 12 ans
Cours en parentalité
Eltereforum Niederanven

Familiengruppe “Musikalisch und künstlerisch in Bindung” (DE)

Organisateur: AFP-Solidarité Famille  
4 - 12 ans
Campagnes et informations

Bicherzelt vun der EwB (LU/DE/FR/ANG)

Organisateur: ErwuesseBildung  
4 - 12 ans
Rencontre parents
Eltereforum Marnach

Elterecafé (LU/FR/DE/ENG)

Organisateur: Eltereforum  
4 - 12 ans
Soirées thématiques et conférences
Eltereforum Bettembourg

Work-Life-Balance (LU/FR)

Organisateur: Eltereschoul  
4 - 12 ans
Soirées thématiques et conférences
Familljen-Center

À la redécouverte de soi : rebondir, bien vivre « l’après » (FR)

Organisateur: Familljen-Center  
4 - 12 ans
Campagnes et informations
Grevenmacher - Aire de jeux Laangwiss

Eltereschoul Dobaussen : Op der Spillplaz – Grevenmacher (LU/DE/FR/…)

Organisateur: Eltereschoul  
4 - 12 ans
Soirées thématiques et conférences

Webinaire : D’Pubertéit – wat eng Aventure (LU)

Organisateur: Eltereschoul  
4 - 12 ans
Cours en parentalité
Eltereforum Niederanven

Familiengruppe “Musikalisch und künstlerisch in Bindung” (DE)

Organisateur: AFP-Solidarité Famille  
4 - 12 ans
Soirées thématiques et conférences

Webinaire : Wéi gi mir mat staarke Gefiller vun eise Kanner ëm ? (LU)

Organisateur: Eltereschoul  
4 - 12 ans
Soirées thématiques et conférences

Webinaire : Parle avec moi! Le développement du langage (LU/FR)

Organisateur: Eltereschoul  
4 - 12 ans
Cours en parentalité
Eltereforum Niederanven

Familiengruppe “Musikalisch und künstlerisch in Bindung” (DE)

Organisateur: AFP-Solidarité Famille  
4 - 12 ans
Campagnes et informations

Webinaire : Provokatioune bei Jugendlechen (LU)

Organisateur: Eltereschoul  
4 - 12 ans
Rencontre parents
Eltereforum Marnach

Elterecafé (LU/FR/DE/ENG)

Organisateur: Eltereforum  
4 - 12 ans
Soirées thématiques et conférences
Eltereschoul online

Webinaire : Schlof Këndche schlof… wann d’Kanner den Elteren hire Schlof klauen (LU)

Organisateur: Eltereschoul  
4 - 12 ans
Soirées thématiques et conférences
Familljen-Center

À la redécouverte de soi : rebondir, bien vivre « l’après » (FR)

Organisateur: Familljen-Center  
4 - 12 ans
Campagnes et informations
Mondercange

Eltereschoul Dobaussen : Op der Spillplaz – Monnerech (LU/DE/FR/…)

Organisateur: Eltereschoul  
4 - 12 ans
Soirées thématiques et conférences
Eltereschoul online

Webinaire : My child pushes me to the limits – I dare to talk about it (ENG)

Organisateur: Eltereschoul  
4 - 12 ans
Campagnes et informations
Belvaux - Kannercampus Belval

Eltereschoul Dobaussen : Op der Spillplaz – Belval (LU/DE/FR/…)

Organisateur: Eltereschoul  
4 - 12 ans
Cours en parentalité
Eltereforum Niederanven

Familiengruppe “Musikalisch und künstlerisch in Bindung” (DE)

Organisateur: AFP-Solidarité Famille  
4 - 12 ans
Soirées thématiques et conférences

Webinaire : Mäi Kand kënnt an de Lycée. A wat elo? (LU)

Organisateur: Eltereschoul  
4 - 12 ans
Rencontre parents
Eltereforum Marnach

Elterecafé (LU/FR/DE/ENG)

Organisateur: Eltereforum  
4 - 12 ans
Campagnes et informations
Grevenmacher - Aire de jeux Laangwiss

Eltereschoul Dobaussen : Op der Spillplaz – Grevenmacher (LU/DE/FR/…)

Organisateur: Eltereschoul  
4 - 12 ans
Soirées thématiques et conférences
Eltereforum Niederanven

Work-Life-Balance (LU/FR)

Organisateur: Eltereschoul  
4 - 12 ans
Soirées thématiques et conférences
Familljen-Center

À la redécouverte de soi : rebondir, bien vivre « l’après » (FR)

Organisateur: Familljen-Center  
4 - 12 ans
Campagnes et informations
Dudelange - Place du marché

Eltereschoul Dobaussen : Mam Bus um Moart (LU/DE/FR/…)

Organisateur: Eltereschoul  
4 - 12 ans
Soirées thématiques et conférences

Webinaire : Geschwëster – zesummen duerch déck an dënn (LU)

Organisateur: Eltereschoul  
4 - 12 ans
Soirées thématiques et conférences
Familljen-Center

Däerf et mir gudd goen wann et him/hir schlecht geet ? (LU)

Organisateur: Familljen-Center  
4 - 12 ans
Soirées thématiques et conférences

Webinaire : Rester parents après la séparation (FR)

Organisateur: Eltereschoul  
4 - 12 ans
Soirées thématiques et conférences
Familljen-Center

À la redécouverte de soi : rebondir, bien vivre « l’après » (FR)

Organisateur: Familljen-Center  
4 - 12 ans
Campagnes et informations
Belvaux - Kannercampus Belval

Eltereschoul Dobaussen : Op der Spillplaz – Belval (LU/DE/FR/…)

Organisateur: Eltereschoul  
4 - 12 ans
Campagnes et informations
Mondercange

Eltereschoul Dobaussen : Op der Spillplaz – Monnerech (LU/DE/FR/…)

Organisateur: Eltereschoul  
4 - 12 ans
Soirées thématiques et conférences
Eltereschoul online

Webinaire : Grousselteren an Enkelen, wat ass de Rôle vun de Grousselteren haut ? (LU/DE/FR/…)

Organisateur: Eltereschoul  
4 - 12 ans
Campagnes et informations
ErwuesseBildung

TabuThema Mediensucht (table ronde LU/FR/DE/…)

Organisateur: ErwuesseBildung  
4 - 12 ans
Soirées thématiques et conférences
Eltereforum Bettembourg

Provocations d’ados : Comment s’en sortir ? (FR/LU)

Organisateur: Eltereschoul  
4 - 12 ans
Soirées thématiques et conférences
Eltereschoul online

Webinaire : Smartphone, tablet and co. – Growing up in a digital world (ENG)

Organisateur: Eltereschoul  
4 - 12 ans
Soirées thématiques et conférences
Familljen-Center

À la redécouverte de soi : rebondir, bien vivre « l’après » (FR)

Organisateur: Familljen-Center  
4 - 12 ans
Campagnes et informations
Eltereschoul online

Parents and children – A great team world (ENG)

Organisateur: Eltereschoul  
4 - 12 ans
Campagnes et informations
Dudelange - Place du marché

Eltereschoul Dobaussen : Mam Bus um Moart (LU/DE/FR/…)

Organisateur: Eltereschoul  
4 - 12 ans
Soirées thématiques et conférences
Familljen-Center

Däerf et mir gudd goen wann et him/hir schlecht geet ? (LU)

Organisateur: Familljen-Center  
4 - 12 ans
Campagnes et informations
ErwuesseBildung

TabuThema : Violence Obstétrique et Gynécologique (table ronde LU/FR/…)

Organisateur: ErwuesseBildung