Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

luxembourg.lu   guichet.lu   gouvernement.lu   Autres sites

Grossesse à 3 ans
4 - 12 ans
13 - 18 ans
Rencontre parents
Eltereforum Marnach
1, rue de Marbourg
L-9764 Marnach

Prestataire
Eltereforum
Coût de l’activité
Gratuit pour les parents
 
PARTAGER:

Elterecafé (LU/FR/DE/ENG)

Kommt a verbréngt e schéinen Moment mat oder ouni är Kanner an tauscht Irch mat aneren Elteren aus.

Zesummen entdecken, spillen an gemitterlech eng Taas Kaffi oder en Téi drénken.

Dëst ouni Aschreiwung an gratis.

Daten :

18/04/2023

02/05/2023

16/05/2023

30/05/2023

Contact :

Jill Kugener (Eltereforum Marnach)

Tél. : 621 108 242

ul.nem@hcanram.muroferetle