Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

luxembourg.lu   guichet.lu   gouvernement.lu   Aner Säiten

Offiziell Ouverture vun den Eltereforen zu Beetebuerg (18.07) a Maarnech (24.07)

  Am Juli konnte mer eis iwwer zwou offiziell Ouverture Feeën. A Presenz vum Minister Claude Meisch, villen Éieregäscht aus der lokaler Politik, Vertrieder vun Associatiounen, konnten eis Gäscht, dorënner natierlech och d’Elteren an hir Kanner sech ee Bild vun eise Raimlechkeeten zu Beetebuerg an zu Maarnech maachen.