Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

luxembourg.lu   guichet.lu   gouvernement.lu   Andere Seiten

Enfance et Jeunesse – Hausaufgabenhëllef

D’Hausaufgabenhëllef – D’Kanner stäerken, d’Famillen entlaaschten, d’Partner vernetzen

De 7. Juli 2022 huet de Minister fir Educatioun, Kanner a Jugend, Claude Meisch, op enger Pressekonferenz a Clausen dat neit Konzept vun der Hausaufgabenhëllef virgestallt.