Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

luxembourg.lu   guichet.lu   gouvernement.lu   Autres sites

Grossesse à 3 ans
4 - 12 ans
activite-parents-enfants
Prestataire
Regional Maacher Museksschoul
Intervenant de l’activité
Maïté Margue
Coût de l’activité
60 Euro
PARTAGER:

Danz a Beweegungssraum fir Kleng a Grouss – “Grupp Känguru” (LU/FR/DE/EN,…)

Am Danz a Beweegungsraum kënnen d’Kanner an hier Elteren sech Zäit huelen, fir sech duerch d’Beweegung ze begéinen.

Mir danzen, sprangen, dréinen a beweegen eis, am Grupp, zu zwee oder eleng. Mol gi mir vun der Musek begleet, mol loosse mir d’Rou op eis wierken. Mir léieren einfach Beweegungsofleef déi mir kënne mat Heem huelen an an eisen Alldag kënnen abauen. Duerch den Danz kenne mir eis mol anescht begéinen, an d‘Rolle vu Grouss a Kleng tauschen. Wien guidéiert a wien gëtt guidéiert? Wien gëtt d’Gewiicht of a wien dréit? Duerch wibbeleg Geschichten, geckeg Faarwen a verschidde Géigestänn erliewe mir d‘Beweegung an ënnerstëtzen d’Entwécklung vun eiser Kreativitéit wéi och vun der Motorik an der Koordinatioun. Och déi Grouss kréien d’Gleenëheet u Mobilitéit, Flexibilitéit a Stabilitéit ze schaffen.

Zum Schluss vun all Cours huele mir eis Zäit fir zesummen ze ootmen an eise Kierper duerch de Kontakt vum Partner ze entspanen.

Fier wien ? : Kanner tëscht 6 Méint an 4 Joer mat hiren Elteren oder enger Bezuchspersoun
Gruppen: Raupen ab 6 Méint, Bonobo ab 12 Méint, Känguru ab 2 Joer

Unzuel vu Participants : 8 Koppelen
Dauer : 45 Minuten
Wéini ? 6x Dënschdes: 26.09.2023 (Start), 10.10.23, 24.10.23, 7.11.23, 21.11.23, 5.12.23
08h30-09h15 – Raupen (ab 6 Méint, fir Kanner déi nach net laafen)
09h15-10h00 – Bonobo (ab 12 Méint, fir Kanner déi scho laafen)
10h00-10h45 – Känguru (ab 2 Joer)

Organisatiounspartner : asbl “Frënn vun der Maacher Musekschoul”

Informatiounen : Tel: (+352) 75 03 11 4200
E-Mail: vasb@znnpure-zhfrxfpubhy.yh

Protection des données

Les données recueillies sur notre site ne peuvent parvenir que de l’enregistrement volontaire de vos données à caractère personnel, par exemple en utilisant le formulaire de contact ou en vous inscrivant à l’une des activités du Eltereforum. Nous vous informons que ces données seront enregistrées au serveur de RESTENA uniquement pour la durée nécessaire* et ne seront pas transmises à des tiers. Ces données ne seront pas non plus utilisées à des fins commerciales.

Vous avez le droit de demander un fichier contenant toutes les données personnelles que nous possédons à votre sujet. Vous pouvez également demander la rectification de données personnelles incorrectes et la suppression de quelques ou de toutes vos données personnelles lorsque le stockage de ces dernières n’est plus nécessaire. Cela ne prend pas en compte les données stockées à des fins administratives, légales ou pour des raisons de sécurité.

Vous avez également le droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles, à moins que le traitement ne soit motivé par un intérêt légitime sérieux et impérieux.

Vous avez aussi le droit de demander de vous envoyer les données personnelles vous concernant. Sur votre demande, un envoi de ces données personnelles à un tiers est le cas échéant également possible.

* Durée de conservation de vos données personnelles

En cas d’inscription à l’une des activités au sein de l’Eltereforum, nous nous permettons de conserver vos données personnelles à partir du moment de l’inscription jusqu’au 30 ième jour après l’activité. Ces données sont nécessaires pour nous permettre de vous contacter pour des raisons organisationnelles. (Par exemple : changements dans le déroulement des activités, annulation de l’activité ou autre). 

Informations de contact

Pour toute demande concernant vos données personnelles, nous vous invitons à prendre contact via l’adresse qcb@zra.yh.