Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

luxembourg.lu   guichet.lu   gouvernement.lu   Autres sites

Grossesse à 3 ans
4 - 12 ans
13 - 18 ans
rencontre-parents
Prestataire
Eltereforum Ettelbruck
Coût de l’activité
Gratuit
PARTAGER:

Pappe-Kanner Moiesdësch (LU/FR/DE/EN)

LU

En Treff fir Pappen zesummen mat hiere Kanner wou se an engem relaxe Kaader kënnen frühstücken an sech austauschen.

Fir Iessen a Gedrénks suergt den Eltereforum.

Fir Pappen, Bopaen, Monnien oder aaner männlech Bezuchspersounen

FR

Un petit-déjeuner pour les pères accompagnés de leurs enfants où ils peuvent passer un bon moment et échanger des idées dans un cadre détendu.

Le “Eltereforum” fournit à manger et à boire.

Pour les pères, les grands-pères, les oncles ou d’autres parents masculins.

DE

Ein Treffen für Väter mit ihren Kindern, bei dem sie in einer entspannten Atmosphäre frühstücken und sich austauschen können.

Das “Eltereforum” sorgt für Essen und Trinken.

Für Väter, Großväter, Onkel oder andere männliche Verwandte

EN

A meeting for fathers together with their children where they can have breakfast and exchange ideas in a relaxed setting.

The “Eltereforum” provides food and drinks.

 

For fathers, grandfathers, uncles or other male relatives

Fier weider Informatiounen :

Dirk Falkenstein

Tél. : 621 520 403

dirk ul.nem@nietsneklaf

ul.nem@gruobmetteb.muroferetle