Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

luxembourg.lu   guichet.lu   gouvernement.lu   Andere Seiten

Sensibiliséierung vun der Gläichberechtegung tëscht Fraen a Männer – Rockmega et MegaCatalogue

De Ministère fir Gläichberechtegung tëscht Fraen a Männer (MEGA) ass a 4 Haaptdepartementer opgedeelt: Gläichberechtegung an de Gemengen, Gläichberechtegung an der Aarbecht, Gläichberechtegung am sozialen Secteur a Gläichberechtegung an der Educatioun.

Wéinst dem politesche Wëlle vun enger Sensibiliséierung am fréien Alter vun der Gläichberechtegung tëscht Fraen a Männer, huet de MEGA duerch seng Responsabel fir Gläichberechtegung an der Educatioun eng Rei vun Aktivitéiten lancéiert a Materialien zesumme gestallt, déi speziell fir Kanner a Jugendlecher entworf gi sinn. D’Zil ass et, Meedercher a Jongen fier Geschlechtstereotypen ze sensibiliséieren, se an hirem Orientéierungsprozess z’ënnerstëtzen a sécherzestellen, datt déi selwescht Jonker hir perséinlech a berufflech Entwécklung kënne mat bestëmmen, onofhängeg vun Grenzen, déi mat hirem Geschlecht verbonne sinn.

De MEGA a seng Partner proposéieren eng Panoplie un Sensibiliséierungsmaterial, Atelieren oder Training fir Eenzelpersounen, Elteren a Familljen. E puer Beispiller fannt Dir ënnert : https://www.megacatalogue.lu/lu/start

Schutz personenbezogener Daten

Die auf unserer Website gesammelten Daten können nur durch die freiwillige Eingabe Ihrer persönlichen Daten entstehen, z.B. durch die Nutzung des Kontaktformulars oder die Anmeldung zu einer der Aktivitäten im Eltereforum. Wir weisen Sie darauf hin, dass diese Daten nur für die erforderliche Dauer* auf dem Server von RESTENA gespeichert werden und nicht an Dritte weitergegeben werden. Diese Daten werden auch nicht für kommerzielle Zwecke verwendet.

Sie haben das Recht, eine Datei anzufordern, die alle personenbezogenen Daten enthält, die wir zu Ihrer Person gespeichert haben. Sie können zudem die Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten und die Löschung einiger oder aller Ihrer personenbezogenen Daten verlangen, wenn die Speicherung der Daten nicht mehr erforderlich ist. Dies gilt nicht für Daten, die für administrative oder rechtliche Zwecke oder aus Sicherheitsgründen gespeichert werden.

Sie haben auch das Recht, sich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersetzen, es sei denn, die Verarbeitung ist durch ein schwerwiegendes und zwingendes berechtigtes Interesse begründet.

Sie haben ebenfalls das Recht, die Zusendung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zu verlangen. Auf Ihren Wunsch hin ist gegebenenfalls auch eine Übermittlung dieser personenbezogenen Daten an Dritte möglich.

* Dauer der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten

Wenn Sie sich für eine der Aktivitäten im Eltereforum anmelden, erlauben wir uns, Ihre persönlichen Daten vom Zeitpunkt der Anmeldung bis zum 30. Tag nach der Aktivität zu speichern. Diese Angaben sind notwendig, um mit Ihnen in Kontakt treten zu können, wenn dies aus organisatorischen Gründen erforderlich ist. (Zum Beispiel: Änderungen im Ablauf der Aktivitäten, Absage der Aktivität oder Ähnliches).

Kontaktinformationen

Wenn Sie eine Anfrage bezüglich Ihrer persönlichen Daten haben, bitten wir Sie, über diese Adresse Kontakt aufzunehmen: qcb@zra.yh.