Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

luxembourg.lu   guichet.lu   gouvernement.lu   Autres sites

Grossesse à 3 ans
4 - 12 ans
13 - 18 ans
campagnes-et-informations
Prestataire
ErwuesseBildung
Coût de l’activité
Gratuit
PARTAGER:

American Culture Wars (LU)

American Culture Wars – an hiren Afloss op d’Verständnis vun eiser Gesellschaft (Table ronde)

Dës Table Ronde behandelt een Thema, dat sech net sou einfach gräife léisst: Wéi eng Aflëss hunn déi sougenannte «Culture Wars» déi sech an den USA scho länger ofspillen, op eis an eist Verständnis vun eiser Gesellschaft?
Extrem Identitéitsbewegungen, radikal Positiounen, sozial Spaltungen – all dat si Grënn vu politeschen a gesellschaftleche Konflikter – AN enger Gesellschaft. Kann een opschaffe, wat dësen zu Gronn läit? A sech d’Fro stellen, ob dat sech och am europäesche Gebitt esou weist oder iwwerhaapt weise kann?
Den Hannergrond vun sou Ausenanersetzungen sinn ganz oft Froen zu deem, wat eis als Mënschen an als Gemeinschaft ausmécht? Si mer een Ensemble vu Partikularitéiten, wou all Differenz wichteg ass – oder sinn mer awer ee Mateneen, dat dës Komplexitéit ëmfaasse kann? Dës Diskussioun ze féiere gëtt ëmmer méi schwiereg, wann dat Gemeinsaamt vun eis Mënschen am Hannergrond steet, wa jiddereen seng Iddi, seng Positioun, seng Meenung als déi eenzeg Wourecht ugesäit. Sinn mir just eis Identitéit – oder dach awer méi? Wéini gëtt dat «grousst Ganzt» Symptom vun enger Verwässerung an Ënnerdréckung? Wéini gëtt «meng Partikularitéit» radikal an ausgrenzend?
D’Trennlinnen si méi wéi verwëscht, den Ëmgang mat deem Thema ass mat Emotiounen a mat schwaarz/wäiss Denke belueden – an dofir ass et ëmsou méi eis Flicht, sech rëm d’Grondsazfroen ze stellen.

Zielpopulatioun : Jugendlecher, Erwuessener, Interesséierter, Betraffener

Kontakt : vasb@rjo.yh

 

Protection des données

Les données recueillies sur notre site ne peuvent parvenir que de l’enregistrement volontaire de vos données à caractère personnel, par exemple en utilisant le formulaire de contact ou en vous inscrivant à l’une des activités du Eltereforum. Nous vous informons que ces données seront enregistrées au serveur de RESTENA uniquement pour la durée nécessaire* et ne seront pas transmises à des tiers. Ces données ne seront pas non plus utilisées à des fins commerciales.

Vous avez le droit de demander un fichier contenant toutes les données personnelles que nous possédons à votre sujet. Vous pouvez également demander la rectification de données personnelles incorrectes et la suppression de quelques ou de toutes vos données personnelles lorsque le stockage de ces dernières n’est plus nécessaire. Cela ne prend pas en compte les données stockées à des fins administratives, légales ou pour des raisons de sécurité.

Vous avez également le droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles, à moins que le traitement ne soit motivé par un intérêt légitime sérieux et impérieux.

Vous avez aussi le droit de demander de vous envoyer les données personnelles vous concernant. Sur votre demande, un envoi de ces données personnelles à un tiers est le cas échéant également possible.

* Durée de conservation de vos données personnelles

En cas d’inscription à l’une des activités au sein de l’Eltereforum, nous nous permettons de conserver vos données personnelles à partir du moment de l’inscription jusqu’au 30 ième jour après l’activité. Ces données sont nécessaires pour nous permettre de vous contacter pour des raisons organisationnelles. (Par exemple : changements dans le déroulement des activités, annulation de l’activité ou autre). 

Informations de contact

Pour toute demande concernant vos données personnelles, nous vous invitons à prendre contact via l’adresse qcb@zra.yh.