Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

luxembourg.lu   guichet.lu   gouvernement.lu   Aner Säiten

Schwangerschaft – 3 Joer
4 - 12 Joer
13 - 18 Joer
Aktivitéite fir Elteren a Kanner
ErwuesseBildung

Alltag mit stoischen Weisheiten (DE)

Organisateur: ErwuesseBildung  
Schwangerschaft – 3 Joer
Aktivitéite fir Elteren a Kanner
Eltereforum Niederanven

Krabbelgrupp/Toddlergroup (LU/DE/FR/ANG)

Organisateur: Eltereforum  
Schwangerschaft – 3 Joer
4 - 12 Joer
13 - 18 Joer
Aktivitéite fir Elteren a Kanner
ErwuesseBildung

Alltag mit stoischen Weisheiten (DE)

Organisateur: ErwuesseBildung  
Schwangerschaft – 3 Joer
4 - 12 Joer
13 - 18 Joer
Aktivitéite fir Elteren a Kanner
ErwuesseBildung

Meditatiivt Zeechnen (LU/FR/DE/ANG/…)

Organisateur: ErwuesseBildung  
Schwangerschaft – 3 Joer
4 - 12 Joer
13 - 18 Joer
Aktivitéite fir Elteren a Kanner
Naturpark Our

“Mam Robi duerch de Bësch” – Sentier de découverte Parc Housen (LU/DE/FR,ENG,…)

Organisateur: Eltereforum  
Schwangerschaft – 3 Joer
4 - 12 Joer
Aktivitéite fir Elteren a Kanner
Eltereforum Niederanven

Ouschter Eer fierwen (LU, DE, FR, ENG,…)

Organisateur: Eltereforum  
Schwangerschaft – 3 Joer
4 - 12 Joer
Aktivitéite fir Elteren a Kanner
Eltereforum Marnach

Ouschter Eer fierwen (LU, DE, FR, ENG,…)

Organisateur: Eltereforum  
4 - 12 Joer
Aktivitéite fir Elteren a Kanner
Ciné Le Paris Bettembourg

Eltereforum goes cinema (LU)

Organisateur: Eltereforum  
Schwangerschaft – 3 Joer
4 - 12 Joer
13 - 18 Joer
Aktivitéite fir Elteren a Kanner
Eltereforum Bettembourg

Premier secours pour enfants (FR)

Organisateur: Initiativ Liewensufank