Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

luxembourg.lu   guichet.lu   gouvernement.lu   Aner Säiten

EKiPP

No an no wäerten an alle Regioune vum Land Eltereforen opgoen.

Si gi vu regionale Coordinateuren encadréiert, déi an enker Zesummenaarbecht mat den Acteuren aus der Regioun (Gemengen, Schoulen, Maison-Relaisen, Crèchen, Veräiner, asw.) eng Offer fir d'Elteren ausschaffen.

De Reseau vun den Fore gëtt geleet vum Service Eltereforum vum Ministère fir Educatioun, Kanner a Jugend, deen aus enger multidisziplinärer Betreiungsekipp besteet.

ADRESS