Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

luxembourg.lu   guichet.lu   gouvernement.lu   Andere Seiten

Schwangerschaft - 3 Jahre
4 - 12 Jahre
13 - 18 Jahre
campagnes-et-informations
Prestataire
ErwuesseBildung
Intervenant de l’activité
Roland Meyer
Coût de l’activité
10 € Erwuessener, 5 € Kanner, 1,5 € Kulturpass
TEILEN

Liesung : “Kannerbicher fir erwuesse Leit”, mam Auteur R. Meyer (LU)

De Roland Meyer huet elo seng Trilogie vu “Kannerbicher fir erwuesse Leit” ofgeschloss. Dozou gehéiert den 2004 fir d’éischt opgeluechte Klassiker vun der Lëtzebuerger Kanner- a Jugendliteratur “Den décken dommen Dudu”, d’Geschicht vun engem vill ze décke Jong, deen et an der Schoul net einfach huet. “Mango Panda” ass am Joer 2007 erschéngen an thematiséiert “d’Irrungen an d’Wirrungen” vun engem 12-jährege Meedchen, dat sech déi éischte Kéier verléift. 2017 dunn ass mat “Tel Mo” dat drëtt Buch aus der Serie erauskomm, wat de “Lëtzebuerger Buchpräis 2017” gewonnen huet an op der Shortlist fir de Servais-Präis 2018 war. Hei geet et em ee portugisesche Jong, dee weder Halt a senger Famill nach an der Schoul fënnt a seng Zerrassenheet versicht duerch Gewalt ze kompenséieren. D’Theaterstéck “King Tel Mo Rei”, dat am Wanter 2023 Première hat ass d’Fortsetzung vun deem Roman.

Dës Bicher beschäftegen sech allen dräi mat ganz eeschten an zum Deel esouguer existenzielle Problemer vu Kanner a Jugendlechen, dat iewer all Kéier op eng ganz humorvoll Aart a Weis, ouni moraleschen Zeigefanger an ëmmer mat vill Léift an Empathie fir d’Haaptcharakteren. Allen dräi sinn et “coming of age”- Geschichten, déi weder an de Kitsch nach a verlugen Draamwelten ofdriften, mee d’Problemer beim Numm nennen; ebe Kannerbicher fir erwuesse Leit.

Fir Kanner ab zéng Joer, am flottsten zesumme mat hiren Elteren, iewer och fir all Erwuessenen, deen déi hoffnungsvoll Freed an déi onerhéiert Gréisst vum Kand-Sinn nach net vergiess huet, liest de Roland Meyer kuerz, lëschteg an ironesch Geschichten aus dësen dräi Bicher an zesumme gëtt iwwer dat, wat Kandheet am Moment hei zu Lëtzebuerg ausmécht, diskutéiert. (Präis: 10 € Erwuessener, 5 € Kanner, 1,5 € Kulturpass)

Umeldung bis den 13.10.2023

Fier weider Informatiounen : vasb@rjo.yh

Schutz personenbezogener Daten

Die auf unserer Website gesammelten Daten können nur durch die freiwillige Eingabe Ihrer persönlichen Daten entstehen, z.B. durch die Nutzung des Kontaktformulars oder die Anmeldung zu einer der Aktivitäten im Eltereforum. Wir weisen Sie darauf hin, dass diese Daten nur für die erforderliche Dauer* auf dem Server von RESTENA gespeichert werden und nicht an Dritte weitergegeben werden. Diese Daten werden auch nicht für kommerzielle Zwecke verwendet.

Sie haben das Recht, eine Datei anzufordern, die alle personenbezogenen Daten enthält, die wir zu Ihrer Person gespeichert haben. Sie können zudem die Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten und die Löschung einiger oder aller Ihrer personenbezogenen Daten verlangen, wenn die Speicherung der Daten nicht mehr erforderlich ist. Dies gilt nicht für Daten, die für administrative oder rechtliche Zwecke oder aus Sicherheitsgründen gespeichert werden.

Sie haben auch das Recht, sich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersetzen, es sei denn, die Verarbeitung ist durch ein schwerwiegendes und zwingendes berechtigtes Interesse begründet.

Sie haben ebenfalls das Recht, die Zusendung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zu verlangen. Auf Ihren Wunsch hin ist gegebenenfalls auch eine Übermittlung dieser personenbezogenen Daten an Dritte möglich.

* Dauer der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten

Wenn Sie sich für eine der Aktivitäten im Eltereforum anmelden, erlauben wir uns, Ihre persönlichen Daten vom Zeitpunkt der Anmeldung bis zum 30. Tag nach der Aktivität zu speichern. Diese Angaben sind notwendig, um mit Ihnen in Kontakt treten zu können, wenn dies aus organisatorischen Gründen erforderlich ist. (Zum Beispiel: Änderungen im Ablauf der Aktivitäten, Absage der Aktivität oder Ähnliches).

Kontaktinformationen

Wenn Sie eine Anfrage bezüglich Ihrer persönlichen Daten haben, bitten wir Sie, über diese Adresse Kontakt aufzunehmen: qcb@zra.yh.