Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

luxembourg.lu   guichet.lu   gouvernement.lu   Other sites

Pregnancy to 3 years old
4 to 12 years old
13 to 18 years old
activite-parents-enfants
Prestataire
Eltereforum Niederanven
Intervenant de l’activité
Coordinateurs régionaux Niederanven
Coût de l’activité
Gratuit pour les parents
SHARE

Elterecafé on tour – Niederanven Skatepark (LU/DE/FR/EN,…)

“Nature is imperfectly perfect, filled with loose parts and possibilities, with mud and dust, nettles and sky, transcendent hands-on moments and skinned knees.” (Richard Louv)

Kommt mat oder ouni är Kanner mat eis an d‘Natur.

Zesummen entdecken, spillen a gemittlech eng Taass Kaffi oder en Téi zesummen drénken.

Dëst ouni Aschreiwung an gratis.

Uert : Skatepark am Sand zu Nidderanwen

Contact a weider Informatioune :

Claudine Bremer (Coordination régionale Niederanven)

ul.nem@remerb.enidualc

ul.nem@nevnaredein.muroferetle