Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

luxembourg.lu   guichet.lu   gouvernement.lu   Other sites

Pregnancy to 3 years old
4 to 12 years old
13 to 18 years old
soirees-thematiques-et-conferences
Prestataire
Eltereschoul
Coût de l’activité
Gratuit pour les parents
SHARE

Geschwëster – Zesummen duerch déck an dënn (LU/FR)

Den Tom ass dee blöödste Brudder vun der ganzer Welt! Neen, d’Lisa ass déi blöödste Schwëster! Wie kennt se net d‘Streidereien ënnert de Geschwëster… Si konkurréieren, si jalous openeen an wëllen oft net deelen… Mee genausou si si och Verbündeter, bescht Frënn an versti sech ouni Wierder.

Dat éischt Kand, dat zweet, dat klengst: wéi ënnerschiddlech sinn déi verschidde Positiounë vun de Geschwëster ? A wéi vill beaflosse si d’Entwécklung vun eise Kanner ? Wat mécht d’Bezéiung tëschent de Geschwëster sou besonnesch ? A wéi kënne mir als Elteren d‘Bindung vun den Kanner zoueneen an als Famill stäerken? A wéi kënne mir geloossen a Konfliktsituatiounen tëschent Geschwëster reagéieren ?

Intervenants :

Nora Van Daele, Sozialpädagogin, coach parental systémique

Dunja Wolfsfeld, Éducatrice graduée, coach parental systémique

Informations supplémentaires :

ul.ssalhcsrennak@ofni