Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

luxembourg.lu   guichet.lu   gouvernement.lu   Other sites

Pregnancy to 3 years old
4 to 12 years old
13 to 18 years old
activite-parents-enfants
Prestataire
Eltereforum Marnach
Coût de l’activité
Gratuit
SHARE

Joereszäiten um Knapphaff (LU/FR/DE/EN)

LU

An Zesummenaarbecht mam pädagogischen Baurenhaff „Um Knapphaff“ erméiglecht den Eltereforum Iech an äre Kanner d’Wonner vun der Landwirtschaft an der Natur an engem pädagogeschen a flotten Ëmfeld ze entdecken. Gemeinsam Aktivitéite wéi Baken, Kachen an Ouschtereeër waarden op d’Familljen a loossen eis d’Natur op eng spilleresch Manéier besser kennen léieren.

FR

En coopération avec la ferme pédagogique “Um Knapphaff”, Eltereforum vous permet, à vous et à vos enfants, de découvrir les merveilles de l’agriculture et de la nature dans un environnement à la fois éducatif et amusant. Des activités communes telles que la pâtisserie, la cuisine et la chasse aux œufs de Pâques attendent les familles et nous permettent de mieux connaître la nature de manière ludique.

DE

In Kooperation mit dem pädagogeschen Bauernhof “Um Knapphaff” ermöglicht Eltereforum Ihnen und Ihren Kindern die Wunder der Landwirtschaft und der Natur in einer lehrreichen und spaßigen Umgebung zu entdecken. Gemeinsame Aktivitäten, wie backen, kochen und Ostereiersuchen warten auf die Famillien und lassen uns spielerisch die Natur näher kennenlernen.

EN

In co-operation with the educational farm “Um Knapphaff”, Eltereforum enables you and your children to discover the wonders of agriculture and nature in an educational and fun environment. Joint activities such as baking, cooking and Easter egg hunts await the families and allow us to get to know nature in a playful way.

Adresse Activité :

Um Knapphaff

Famill Rossler-Schank

55, Duerfstrooss

L-9759 Knaphoscheid

ul.ffahppank-mu@ofni

 

Kontakt und Information / Contact & information : ul.nem@hcanram.muroferetle

Jill Kugener

ul.nem@reneguk.llij

Tél. : 621 108 242

Janina Holzheimer

ul.nem@remiehzloh.aninaj