Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

luxembourg.lu   guichet.lu   gouvernement.lu   Aner Säiten

Schwangerschaft – 3 Joer
activite-parents-enfants
Prestataire
Eltereforum Marnach
Coût de l’activité
Gratuit
DEELEN

Spill a Beweegung : 18 Méint – 3 Joer (LU/DE/FR/EN)

LU

An dësem Eltere-Kand Grupp steet d’Freed um Spill an der Beweegung am Virdergrond. Hei kënnen d’Elteren mat hirem Kand Beweegungsspiller, Lidder, Reimer a flott Spillmaterialien entdecken a beim Beobachten vum fräie Spill staunen wat hiert Kand schonn alles kann.

Dëse Grupp riicht sech un Eltere mat Kanner vun 18 Méint bis 3 Joer.

Fir ongestéiert ze spillen kënnen d’Elteren a virun allem d’Kanner bequem Kleedung unhunn.

DE

In dieser Eltern-Kindgruppe steht die Freude am Spiel und an der Bewegung im Vordergrund. Eltern können mit ihrem Kind Bewegungsspiele, Lieder, reime und Spielmaterial entdecken und beim Beobachten des freien Spielens staunen was ihr Kind bereits alles kann. Diese Gruppe richtet sich an Eltern mit Kindern zwischen 18 Monaten un 3 Jahren.

Um ungestört spielen zu können , sollten Eltern und vor allem die Kinder bequeme Kleidung tragen.

FR

Dans ce groupe parents-enfants, la joie de jouer et de bouger est au premier plan. Les parents peuvent découvrir avec leur enfant des jeux de mouvement, des chansons, des comptines et du beau matériel de jeu et s’étonner de tout ce que leur enfant sait déjà faire en observant le jeu libre. Ce groupe s’adresse aux parents d’enfants âgés de 18 mois à 3 ans.

Pour pouvoir jouer sans être dérangés, les parents et surtout les enfants sont inviter à porter des vêtements confortables.

EN

In this parent-child group, the focus is on the joy of play and movement. Parents can discover movement games, songs, rhymes and beautiful play materials with their child and be amazed at what their child can already do while observing free play. This group is aimed at parents with children between 18 months and 3 years.

In order to be able to play undisturbed, parents and especially the children should wear comfortable clothing.

Contact / Kontakt :

Jill Kugener

ul.nem@reneguk.llij / eltereforum.marnach.lu

Tél. : 621 108 242

Daten /Dates :

07.11.2023 (start)

14.07.2023

21.11.2023

28.11.2023

05.12.2023

12.12.2023

Intervenants / Kursleiter / Speaker :

Jill Kugener, Coordinatrice régionale Marnach

Martine Majerus, Psychomotricienne