Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

luxembourg.lu   guichet.lu   gouvernement.lu   Aner Säiten

Fédération des Associations de Parents d’élèves du Luxembourg (FAPEL)

D’FAPEL as den Dachverband vun de Lëtzebuerger Elternvereenigungen.

D’Missiounen vun der FAPEL sinn :

  • Nolauschteren a Begleedung fir d’Erzéihung vun de Kanner
  • Informatiounen iwwer educative a schoulesch Aktualitéit
  • Formatiounen (fir d’Elteren)
  • Collaboratioun mat Erzéihungspartner
  • Representatioun vun den Elteren bei schoulschen administratiounen an nationalen Autoritéiten